Mens&welzijn

Mens_welzijn

Alleen het individu kan welzijn ervaren (en dieren die kunnen lijden). Dat kan alleen in  het hier en nu. Daarom moet de mens en zijn levensomgeving centraal staan. Welzijn wordt vaak gemeten met behulp van het concept ‘subjectief geluk’. Dat is de mate waarin een individu de totale kwaliteit van zijn/haar leven als geheel, gunstig beoordeelt.

Over welzijn bestaat enorm veel kennis en er is een grote mate van consensus. Van belang zijn:

Welzijnsmodel

Natuurlijk heeft ieder mens zijn eigen voorkeuren. Door creatie van de juiste omstandigheden worden de voorwaarden geschapen om daar zo optimaal mogelijk in te voorzien. Mensen die goed functioneren staan maximaal open voor de collectieve zaak en duurzame ontwikkeling.

Over de mens en welzijn bestaan bij het individu en beleidsmakers weinig kennis en veel misverstanden zoals:

  • Economische groei leidt tot welzijnsgroei: het is vanuit macroperspectief al een halve eeuw onjuist!!
  • De westerse mens is flexibel en kan goed omgaan met verandering. Mensen hechten aan zekerheid. Zo zijn bijvoorbeeld baanonzekerheid en werkeloosheid fnuikend voor het welzijn.
  • De mens is rationeel. Mensen zijn vaak emotioneel gedreven en irrationeel. Ze kunnen niet zo goed rekenen en hebben moeite met beslissingen die spelen op de langere termijn. Zo worden niet zelden de verkeerde keuzen gemaakt voor welzijn.
  • Het bestaan van verschillende mensbeelden. Deze lopen van een negatief, zondig mensbeeld tot een overmatig positief beeld. Op basis van academische inzichten is een gematigd positief mensbeeld uitstekend te verdedigen: er zit een ‘constructieve ontwikkelingstendens’ in de menselijke natuur.

Met expliciete kennis van de mens en welzijn worden de wegen kennis_uilgevonden naar WO. Onvoldoende kennis leidt tot een impliciete en irrationele manier van werken. Ook ontstaat er makkelijk een discussie tussen doven: Zo stellen voorstanders van groene groei dat investeren in duurzaamheid leidt tot economische groei terwijl tegenstanders dat bestrijden. Iedere partij vindt zijn eigen gelijk door het aanhalen van goed geselecteerde voorbeelden. De nuance is eenvoudig te vinden: economische groei en duurzame ontwikkeling moeten beide welzijn dienen en welzijn kan en moet breder begrepen worden dan nu gebeurt.

LinksWelzijn in Nederland 2015 van het CBS. “When it comes to understanding and changing human behavior, we can do better (xi).” Inzicht hoe mensen werkelijk functioneren, leidt tot een nieuwe – en betere beleidsvorming. Dat wordt uitgewerkt in het World Development Report 2015De menselijke beslisser en Met kennis van gedrag beleid maken.

De World Database of Happiness verzameld al de kennis over geluk. De University of Berkeley en de University of Pennsylvania hebben blogs over geluk. Een laagdrempelige video over beleidsmatig werken aan geluk.

Valkuilen zijn er ook: een te nauwe focus op geluk, die bijvoorbeeld voorbij gaat aan zingevingsaspecten en een diepere verankering van het concept kan niet overtuigen zo wordt beschreven in The Happiness Industry.