Fundament

Fundament

Een hoogwaardige liberaal-democratie ligt aan de basis van WO. Dergelijke systemen evolueren al eeuwen en hebben specifieke kenmerken.

De democratie komt bij voorkeur tot ontwikkeling via de rede: een goed argument om de vrijheid van meningsuiting een trede hoger te zetten dan andere grondwettelijke vrijheden. De teneur gaat niet zelden de andere kant op.

Democratie

Borgen van de democratie

Systeemkwaliteit bewaken vraagt continue de aandacht. Systeemdynamiek geeft geen enkele garantie dat de kwaliteit van de democratie instant blijft. Lees verder …

Verbeteren van de democratie

De westerse democratieën ontwikkelen zich over honderden jaren. Er zijn talrijke mogelijkheden om de kwaliteit van het systeem verder te verhogen. Enkele ideeën:

  • Instellen van een constitutioneel hof.
  • Invoeren van de directe democratie. Zwitserland bewijst dat een goede directe democratie de wijsheid van het volk kan mobiliseren. Het Zwitserse systeem werkt welzijnsverhogend, heeft een stevige duurzaamheidsagenda en combineert dat met uitstekende economische prestaties.
  • Democratisering van de EU en komen tot een goede taakverdeling tussen landen en de EU
  • Tegenmacht organiseren bijvoorbeeld door het opzetten van een schaduwparlement. Dat is met WIKI software op te zetten. Zo zijn bijvoorbeeld voldoende stemmen te vinden om onderwerpen te agenderen in politiek Den Haag.

Organisaties zoals het Platform Bescherming Burgerrechten en Bits of Freedom agenderen boven besproken onderwerpen.

De politiek in dienst van WOPolitiek

Koppelen van politieke ideologie aan WO ontwikkeling is niet verplicht maar partijen die het niet doen hebben wat uit te leggen: de overgrote meerderheid wil immers WO. Geen enkele partij werkt momenteel expliciet aan dit idee!

Is welstendigheid te rijmen met de bestaande politiek?

Politieke ideologieën hebben hun eigen gerichtheid. Sociaal democraten hechten sterk aan rechtvaardigheid en komen bij de samenleving via de overheid. Christendemocraten komen bij de samenleving via gemeenschappen en liberalen via het individu. Een conservatief liberale partij als de VVD is sterk gericht op groei terwijl groenen daar kritisch over zijn, zij leggen de klemtoon op duurzaamheid. In de politieke praktijk worden ideologieën niet zo rigide gevolgd en is er op veel hoofdpunten een stilzwijgende overeenstemming. Al de politieke stromingen werken met een zeker idee over ‘het goede leven’ en hoe dat te bereiken maar dat blijft vrijwel geheel impliciet. Door de ideeën op een academische verantwoorde wijze expliciet te maken, is politieke effectiviteit te vergroten.

WO is geen politiek stroming zoals liberalisme, socialisme, conservatisme en utilisme dat zijn maar levert ideeën en toetsingskaders voor politieke effectiviteit. Het is te zien als een stilzwijgende achtergrond, waartegen de diverse politieke ideologieën zich moeten laten gelden en verdedigen: een toetsingskader voor de effectiviteit van ideologieën, plannen en implementatie. Iedere politieke partij kan ermee aan de slag en regeerakkoorden zijn vanuit dit idee op te zetten. Dat wordt in het artikel uitgewerkt voor de VVD.

Door het idee expliciet op te nemen in de partijbeginselen en de dagelijkse praktijk, wordt aansprekend richting gevonden. Het zal de duidelijkheid, herkenbaarheid en focus van de politiek ten goede komen. Het geanimeerde politieke bedrijf zal er niet door verdwijnen. Er zullen altijd verschillen in belangen, verschillende inzichten en ideeën blijven bestaan.

Denken in systemensystemen

Rationeel werken aan WO vereist gedegen kennis van welzijn, een goed gefundeerd mensbeeld en een realistisch beeld van de menselijke capaciteiten; zijn mogelijkheden en onmogelijkheden. Op beleidsniveau is ook kennis van systemen belangrijk. Het natuurlijke systeem en het menselijke systeem bestaan uit tal van subsystemen en die zijn onderling verbonden.

Vitaliteit van een open complex systeem in stand houden betekent dat de kwantiteit en de kwaliteit, diversiteit en natuurlijke connectiviteit (de verbinding tussen verschillende subsystemen) bewaakt moet worden.

Een compact overzicht van denken in systemen.